UBND HUYỆN NGHI XUÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH XUÂN PHỔ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           Xuân Phổ, ngày 27  tháng 9  năm 2018

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

         Điều 1. Cán bộ công chức, viên chức trường tiểu học Xuân Phổ phải chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, qui định của ngành, của nhà trường, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, những hành vi CB-GV-NV không  được làm đã được quy định tại Điều lệ trường tiểu học (Kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010).

     Điều 2. Chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Điều 3. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số16/2008/QĐ-BGD quy định về  đạo đức nhà giáo và văn hóa ứng xử trong ngành GD&ĐT. Quyết định 52/2017 của UBND tỉnh. Mỗi cán bộ công chức, viên chức phải luôn gương mẫu trước học sinh.

     Điều 4. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động trường học, Quy chế chuyên môn và Quy chế làm việc của nhà trường.

     Điều 5. Thực hiện nghiêm túc, tự giác các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động. Đoàn kết, dân chủ, cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng góp phần tích cực vào việc phát triển, đổi mới nhà trường.

      Điều 6. Mỗi cán bộ công chức, viên chức phải luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng .Tich cực chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công việc. Sinh hoạt, hội họp đúng giờ, nâng cao ý thức dân chủ văn minh.

      Điều 7. Tổ chuyên môn phải xây dựng  kế hoạch, quản lý lao động và theo dõi thi đua của các tổ viên. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, động viên giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao tay nghề, tự tin dự thi giáo viên giỏi các cấp đạt kết quả. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đúng, đủ, chính xác, kịp thời.

      Điều 8. Các phòng học, phòng làm việc phải đảm bảo vệ sinh, bố trí khoa học, bảo quản tốt các tài sản trong phòng, không tự ý di chuyển các tài sản nhà trường. Mượn tài sản, thiết bị, tài liệu phải trả đúng thời gian. Luôn chú ý tiết kiệm điện, nước. Có ý thức bảo vệ của công, trật tự an ninh, an toàn trường học.

     Điều 9. Cán bộ công chức, viên chức chấp hành tốt nội quy trên sẽ được tuyên dương, khen thường, nếu vi phạm khuyết điểm sẽ phải xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.            

                                                                                 

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (đã ký)

 

                                                                  Phạm Thị Thanh Châu